Our Family

JC Melton President/CEO Brad
Brad Melton

President/CEO

JC Melton Vice President/CFO Curt
Curt Melton

Vice President/CFO

JC Melton Service Manager Bryan
Bryan

Service Manager

JC Melton Office Manager Holly
Holly

Office Manager

Luis Installation Manager
Luis

Installation Manager

JC Melton Human Resources Traci
Traci

Human Resources

JC Melton Installation Team Bo
Bo

Installation Team

JC Melton Dispatcher Candice
Candice

Dispatcher

Celso
Celso

Service Team

Donald
Donald

Installation Team

JC Melton Installation Team Francisco
Francisco

Installation Team

JC Melton Installation Team Gerardo
Gerardo

Installation Team

Irving

Installation Team

JC Melton Service Team Jacob
Jacob

Assistant Service Manager

JC Melton Service Team Joe
Joe

Lead Trainer

Jordan

Parts Department

Jorge Install Team
Jorge

Installation Team

JC Melton Service Team Juan
Juan

Service Team

JC Melton Installation Team Marcus
Marcus

Installation Team

JC Melton Installation Team Reynaldo
Reynaldo

Installation Team

Richie Installation
Richie

Installation Team

Rosa Bookkeeper
Rosa

Bookkeeper

Sergio Install
Sergio

Installation Team

Sergio

Installation Assistant

Valentin Installation Team
Valentin

Installation Team