Our Family

JC Melton President/CEO Brad
Brad Melton

President/CEO

JC Melton Vice President/CFO Curt
Curt Melton

Vice President/CFO

JC Melton Service Manager Bryan
Bryan

Service Manager

JC Melton Office Manager Holly
Holly

Office Manager

JC Melton Installation Manager Luis
Luis

Installation Manager

JC Melton Human Resources Traci
Traci

Human Resources

JC Melton Installation Coordinator Ashley
Ashley

Installation Coordinator

JC Melton Installation Team Bo
Bo

Installation Team

JC Melton Dispatcher Candice
Candice

Dispatcher

JC Melton Installation Team Donald
Donald

Install Team

JC Melton Installation Team Francisco
Francisco

Installation Team

JC Melton Installation Team Gerardo
Gerardo

Installation Team

JC Melton Service Team Jacob
Jacob

Service Team

JC Melton Service Team Joe
Joe

Service Team

Jordan

Parts Department

JC Melton Service Team Jorge
Jorge

Service Team

JC Melton Service Team Juan
Juan

Service Team

JC Melton Installation Team Marcus
Marcus

Installation Team

JC Melton Service Team Max
Max

Service Team

JC Melton Installation Team Reynaldo
Reynaldo

Installation Team

Rosa

Bookkeeper

JC Melton Installation Team Sergio
Sergio

Installation Team

Sergio

Installation Assistant